Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) pragniemy przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem danych jest Dakri Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tymienieckiego 22/24 90-349 Łódź (dalej: Dakri), mail kontaktowy: office@dakri.eu. Dakri przetwarza Państwa dane dla celów związanych z:

wykonaniem przez Dakri zawartych umów/zamówień, przygotowaniem ofert i prowadzeniem korespondencji zmierzającej do zawarcia tychże umów, w tym również w wersji elektronicznej, oraz prowadzeniem negocjacji i doradztwa przed zawarciem umów;

sporządzaniem dokumentacji (umów, zleceń, zamówień) w tym dokumentacji księgowej (wystawiania dokumentów księgowych w tym faktur VAT, prowadzenia ewidencji i ksiąg) oraz procesów reklamacyjnych i gwarancyjnych;

wykonaniem umów jak wyżej, zawartych przez Pana/Pani pracodawcę, będącego kontrahentem Dakri oraz wszelkich działań prowadzonych w związku ze współpracą biznesową Dakri z tym kontrahentem;

Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), b) i c) zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tj. na podstawie zgody, dla celów związanych z zawieraniem i realizacją umów i dla prawnie uzasadnionych interesów administratora). Zakres przetwarzania danych osobowych może obejmować: imię, nazwisko, adres, NIP/PESEL, telefon kontaktowy, adres e-mail. W większości przypadków są to dane służbowe, związane z wykonywaną pracą. Staramy się minimalizować przetwarzanie danych prywatnych tylko do sytuacji, kiedy jest to wymagane w związku z wystawianiem dokumentów księgowych, faktur itp. W przypadku zawarcia umowy przez kontrahenta (przedsiębiorcę lub konsumenta) podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy oraz dokonywanie rozliczeń podatkowych itp. Podanie danych w zakresie adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek wyłącznie jego podanie umożliwia prowadzenie korespondencji elektronicznej.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

Mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, co spowoduje niezwłoczne usunięcie ich przez Dakri, z wyłączeniem tych, których przetwarzanie wynika z wymogów prawa. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail: ado@dakri.eu lub pisemnego na adres siedziby administratora.

Odbiorcą Państwa danych są podmioty współpracujące z Dakri, świadczące usługi hostingowe, księgowe, informatyczne, audytowe, pocztowe, serwisanci oprogramowania służącego do obsługi księgowo-magazynowej, a także w zakresie danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) podwykonawcy świadczący usługi transportowe związane z realizacją umów. Państwa dane mogą być przekazane ZUS, US oraz innym organom publicznym zgodnie z przepisami prawa i w zakresie wymaganym przez prawo.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas do wygaśnięcia wszelkich praw i roszczeń wzajemnych pomiędzy Dakri a Panią/Panem lub kontrahentem będącego aktualnym Pani/Pana pracodawcą, w tym zwłaszcza w przypadku zawartych umów/zamówień dostawy towaru. Dane przetwarzane w wyniku prowadzonych negocjacji, procesu ofertowania, czy innych, związanych z działalnością biznesową Dakri, które nie doprowadziły w danym momencie do zawarcia umów, będą przechowywane przez czas niezbędny do utrzymania ciągłości tych działań mających na celu zawarcie umowy lub do cofnięcia zgody.

W zakresie dokumentacji podatkowo-księgowej, wymaganej przepisami prawa, w tym zwłaszcza ksiąg i ewidencji – dane, o których mowa będą przechowywane przez okres 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym wytworzono ostatni dokument.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane nie są automatycznie przetwarzane i nie podlegają profilowaniu. Dakri nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy oraz do organizacji międzynarodowych.

Mimo że naszymi Klientami są prawie wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, dokładamy wszelkich starań, by odpowiednio zabezpieczać i chronić dane osób fizycznych.

Naszą intencją jest ochrona prywatności kontrahentów i ich pracowników, przy jednoczesnym zachowaniu dobrej komunikacji służbowej celem zapewnienia profesjonalnej obsługi, dlatego liczymy na Państwa ścisłą współpracę w tym zakresie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych prosimy o wysłanie wiadomości na adres: ado@dakri.eu lub skorzystanie z poniższego formularza:

DAKRI SPÓŁKA Z O.O.

ul. Tymienieckiego 22/24,
90-349 Łódź

KRS 0000776234
REGON 382828846
NIP 7282836605

Napisz do nas!


Jeżeli zaistnieją jakiekolwiek przesłanki (potencjalnego) naruszenia prawa w odniesieniu do Dakri Sp. z o.o., masz możliwość bezpośredniego poinformowania o tym fakcie drogą mailową specjalnej komórki funkcjonującej w ramach naszej organizacji, która zajmuje się zagadnieniami z zakresu przestrzegania prawa. Zgłoszenie zostanie rozpatrzone i, jeśli to konieczne, zostaną podjęte odpowiednie kroki.

Jeśli chcesz skontaktować się w niniejszej kwestii z Grupą Martin Braun, prosimy o skorzystanie z dedykowanej do tego celu strony WWW: www.report-securely.eu/martinbraungruppe.

Alternatywnie prosimy o kierowanie maili na adres: compliance@martinbraun.de

Z należytą troską przeanalizujemy każde zgłoszenie i, w razie konieczności, podejmiemy odpowiednie działania.